0 0.00

הסעודה המושלמת

תקנון אתר

תקנון

כללי

 • להלן מדניות אתר מסעדת שמוליק כהן בכתובת https://scrdeli.com/ (להלן: "האתר" ו/או "המסעדה"). 
 • תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע הקיים בו (להלן: "המשתמש").
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין התנאים או ההוראות המפורסמות בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש שבאתר.
 • השימוש במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.
 • זמינות המידע במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של המסעדה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך המסעדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע וכן כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

מדניות אספקת המוצרים

 • המסעדה מתחייבת לספק את המוצר בהתאם לבחירת סוג המשלוח ומספר ימי העסקים אליו התחייבה בעת רכישת המוצר. התחייבות זו תקפה רק למוצרים או שירותים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי/ העברה בנקאית/ אפליקציית תשלומים כמפורט להלן.
 • המסעדה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות תקלות תקשורת, השבתות וכיוצ"ב.
 • במקרה של איחור או עיכוב באספקה, המסעדה תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו ע"י הלקוח במועד הרכישה. במקרה של עיכוב חריג באספקת המוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, כמפורט להלן.
 • בכל מקרה תוגבל אחריותה של המסעדה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של המסעדה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו ע"י הלקוח.
 • המסעדה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

ביטול / שינוי הזמנה

 • ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה יבוצעו באמצעות הטלפון בלבד (03-6810222) בשעות פעילות המסעדה.
 • שעות פעילות המסעדה יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה של המסעדה. שינוי בהזמנה ניתן לביצוע תוך שעתיים ממועד ביצוע ההזמנה, שינוי בהזמנה לתאריך קלנדרי עתידי ניתן לבצע עד יום קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות פעילות המסעדה.

מדיניות ביטולים וזיכויים

 •  במקרה של אי הגעת מנה או טעות במנה. הלקוח יזוכה במלוא המנה.
 • לאחר ביצוע הזמנה ניתן לבטל בשעה הסמוכה לביצוע ההזמנה.

מדיניות הפרטיות

 • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת המסעדה במסגרת השימוש באתר (ביחד: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
 • המסעדה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (1) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (2) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המסעדה; (3) אם המסעדה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהמסעדה תתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (4) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המסעדה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (5) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המסעדה חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (6) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המסעדה חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם המסעדה ו/או עם מי מטעמה; (7) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים באתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי המסעדה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור , ללא פרטי אשראי.
 • השימוש של המשתמש באתר ומסירת הפרטים למסעדה מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי המסעדה, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכי הפעלת האתר ולצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, והמסעדה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.
 • לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו למסעדה וכי מסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 • אם המשתמש: מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך למסעדה באמצעות פנייה אל דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected]  ובמקרה זה המסעדה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.

 

קניין רוחני

 • מלוא זכויות הקניין הרוחני ,על כל סוגיו, באתר זה הינן רכושה הבלעדי של המסעדה
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המסעדה.

 

סמכות שיפוט

 • כל מחלוקת, טענה ו/או תביעה בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

 

0
 • משלוחים להזמנות מעל 250 ש"ח בלבד
0
הסל שלך
הסל שלך ריקחזרה לחנות
 • משלוחים להזמנות מעל 250 ש"ח בלבד
אישור קופון

הזמנת שולחן

להזמנת מקום השאירו פרטים
ונאשר לכם בהקדם

תודה, מעכשיו אתם חברים במועדון!

הי חברים
לאיזה עיר המשלוח?

לקוח יקר,
ההזמנה ליעד שביקשת היא הזמנה עתידית (החל מלמחרת יום ביצוע ההזמנה).
חלוקת הזמנות מתבצעת בימים:
ב' עד ו' בין השעות: 10:00-14:00.
בחירת התאריך לקבלת ההזמנה יתבצע בדף התשלום בסיום ההזמנה.
*להזמנה מיידית לאזורך יש ליצור קשר טלפוני עם המסעדה בטלפון מס': 03-6810222

מעולה, בואו נתחיל.

צריכים עזרה?